Kravlje mleko

Kravlje mlekoKravlje mleko, kao i svako drugo mleko ima veoma složen sastav, što mu daje izuzetan značaj u ishrani ljudi. Osnovni sastojci mleka su: masti, belančevine i mlečni šećer (laktoza). Od ostalih važnijih sastojaka kravlje mleko sadrži mineralne materije i vitamine. Sastav mleka je promenjiv, pa se otuda podaci o sadržaju pojedinih materija medusobno veoma razlikuju. Tako se sadržaj masti prosečno kreće oko 3,5%, s razlikama od 3,3 do 4 %. Kravlje mleko ima oko 4,7% mlečnog šećera, pa ipak nema izrazito sladak ukus, jer je mlečni šećer u poredenju s većinom drugih šećera, manje sladak.

Zahvaljujući svome sastavu, mleko ima belu ili bledožućkastu boju. žućkasta boja potiče od karotena, koji krave unose u organizam hranom. Pošto sveža hrana ima više karotena, mlečna mast leti ima izraženiju boju, što se naročito zapaža u maslacu.

Higijena proizvodnje mleka ima veliki uticaj na kvalitet kravljeg mleka, a covek u tome ima kljucnu ulogu. Proizvodnja mleka je odgovoran posao.U vezi sa ishranom, kravlje mleko pored boje može da menja ukus i miris. Ove promene se jače ispoljavaju ako se kravama daje pokvarena hrana (na primer budjavo seno, pokvarena silaža, užegle uljane pogače i dr). Promene osobine mleka su naročito vidljive pri poremećajima zdravstvenog stanja krava, a posebno kad oboli vime. Mleko tada dobija vodenast izgled s pojavom pahuljica. Stajanjem se u mleku izdvaja talog. Boja mleka postaje žuta, ponekad zbog primesa krvi i crvena, a ukus slan zbog povećanja sadržaja soli i smanjenja sadržaja mlečnog šećera.

U mnogim slučajevima oboljenja muzara miris mleka je neprijatan. Promene mleka nastaju i posle teljenja, tj. na početku laktacije i pred kraj graviditeta (steonosti). Zbog ovih promena mleko ne sme da se koristi za ishranu ljudi 14 dana pre i 8 dana posle teljenja.

Pravilna higijena proizvodnje mleka podrazumeva i pravilnu mužu. Promene standardnih osobina kravljeg mleka nastaju i zbog nepravilne muže. Stoga će na sledecoj strani biti više reči o muži.

Mašinska muža krava
Tags: kravlje mleko, proizvodnja, mleka

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo