Kalemljenje na zrelo

Kalemljenje

(Najvažniji načini kalemljenja na zrelo)

1. Prosto spajanje

Evo kako izgleda prosto spajanje: najpre se na podlozi napravi kos presek dužine preko 2cm, tj. da bude dva puta duži od debljine podloge. Isti takav presek se napravi na kalem grančici. Podloga i kalem grančica spoje i vežu pa se spojno mesto i gornji presek kalem-grančice premaže kalem-voskom ili se cela kalem-grančica potopi u kalem vosak do ispod spojnog mesta kad se kalemi iz ruke - sobno kalemljenje.

2. Englesko spajanje

Englesko spajanje se obavlja kao i prosto spajanje, s tom razlikom sto se prave zarezi na gornjoj trećini preseka podloge i plemke u dubini od 4mm, paralelno sa srži, i uvuku jedna u drugu. Ovaj način kalemljenja je značajan u voćarstvu, posebno za jabuke.

3. Spajanje sa strane

A sada kako izgleda spajanje sa strane. Spajanje sa strane može biti prosto i englesko spajanje. Značajno je kad je podloga deblja od kalem-grančice. Primenjuju se dva načina, i to: kad kalem-grančica pokriva napravljen presek podloge i kad pokriva samo jednu stranu preseka. Prvi način daje bolje rezultate. Dužina presek atreba da iznosi 2-3cm.4. Spajanje na isečak

Isečak se pravi najpre na podlozi pod uglom od 45 stepeni, u dužini od oko 3cm, specijalnim nožem ili nožem za kalemljenje. Na kalem grančici se napravi trouglasti zasek u vidu klina, koji naleže na isečak podloge. A ako je podloga deblja može se nakalemiti sa dve ili vise kalem-grančica.

5. Kalemljenje pod koru

I ovo kalemljenje se obavlja kad krenu sokovi voćaka i traje do kraja aprila. Kora na podlozi se seče od preseka podloge prema osnovi u dužini od 3-4cm. Ako se pravi jedan rez, kalem-grančica se može uvući po sredini ili levo ili desno pod koru. Mogu se načiniti i dva paralelna reza i na tom mestu se postavi kalem-grančica. Tanja kalem-grančica se može uvući pod koru i bez cepanja kore ako se ona odvoji nekim tvrdim predmetom. Kalem-grančica može biti sa sedlom ili koso sečena, kao i za prosto spajanje, samo nesto dužeg preseka. Na debljim podlogama se postavlja vise kalem-grančica.

6. Kalemljenje sa strane

Kalemljenje sa strane vrsi se u proleće kad počne kretanje sokova a najvise se primenjuje za prekalemljivanje voćaka i pri popunjavanju krune, tamo gde nedostaje neka grana. Kalem-grančica se može postavljati pod koru, sa strane ili u zasek drveta.

7. Kalemljenje u procep

Na presečenoj grani napravi se procep oko 4cm. Na debljoj grani se pravi vise procepa. Kalem-grančica može biti sedlasta ili klinasta. Najbolje vreme za kalemljenje je pre kretanja sokova u proleće. I najbolji rezultati se postižu kod jabučastih vrsti voćaka.

8. Kalemljenje na most

Kalemljenje na most primenjuje se za pojačanje ishrane iznurene voćke. U tom slučaju pored voćke se posade jake podloge i gornjim delom se uvuku pod koru debla ili ramenih grana. Mogu se celom dužinom spojiti uz deblo ako je kora debla zdrava. U ovu svrhu se može upotrebiti i dobar izbojak ili izdanak. Ovom kalemljenju se pristupa i pri lečenju povreda na korenovom vratu, deblu i ramenim granama. U ovu svrhu se vrsi premosćavanje povrede jednom ili sa vise kalem-grančica, izbojkom ili vodopijom. Vrhovi kalem-grančice se koso zaseku i uvlače pod koru. Umesto vezivanjem mogu se učvrstiti i tanjim ekserima.

9. Kalemljenje priljubljivanjem

I na kraju da opisemo kako izgleda kalemljenje priljubljivanjem. Kalemljenje priljubljivanjem se primenjuje radi stvaranja gusće krune, popunjava praznina u kruni, stvaranja živog zida u spaliru i pojačanja ishrane slabijih voćaka. Ovde se u proleće spajaju dve neodsečene grane jedne voćke ili najčesće susednih voćaka. Na dodirnim mestima grane se zaseku i preseci spoje i učvrste.
Tags: kalemljenje na zrelo, najvazniji nacini kalemljenja

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo