Hladjenje mleka

Cisterna za hladjenje mlekaHigijena proizvodnje mleka podrazumeva pravilno hladjenje mleka, o čemu treba izričito voditi računa, da bi se mleko održalo u zdravom stanju. Osnovni cilj hladjenja mleka je da se spreči razmnožavanje mikroorganizma, čijim dejstvom dolazi do kvarenja mleka.

Zato se mleko nakon muže hladi u kantama ili u posebnim uredjajima za hladjenje mleka. Pri tome se teži da se temperatura mleka, koja je posle muže približna temperaturi tela, što pre snizi na oko 4°C jer se ova temperatura smatra najpodesnijom za čuvanje mleka. Ako se još više snižava temperatura mleka, može se desiti da se ono smrzne, jer je njegova temperatura smrzavanja nešto niža od temperature mržnjenja vode (oko 0,55°C).

Da bi se postiglo dobro hladjenje mleka retko se mogu koristiti prirodni uslovi, tj. hladan vazduh ili prirodne vode. Razlog je što se vazdušnim hladjenjem sporo snižava temperatura mleka u posudama, naročito ako se radi o većim količinama mleka. Drugi razlog je što temperatura prirodnih voda, u većini slučajeva, nije dovoljno niska. Zbog toga se za uspešno hladjenje mleka koriste specijalni uredjaji u kojima se hladi voda, a ova zatim hladi mleko.U te svrhe su napravljene specijalne cisterne za hladjenje koje za 3 sata spuste temperaturu mleka sa početnih 35°C na 4°C. Na tržistu se već odavno mogu naći cisterne za hladjenje mleka različitih tipova i kapaciteta. Tako da postoje one sa zatvorenim i otvorenim rezervoarima, a kapacitet im je od 100 litara do nekoliko hiljada litara. Pored posuda za hladjenje postoje i namenski rezervoari koji služe isključivo za skladištenje mleka. To dakle spada u osnovna sredstva za rad svakog većeg poljoprivrednika koji se ozbiljno bavi proizvodnjom mleka.

Pošto većina malih proizvodača nema uslove za pravilno hladjenje mleka, osnivaju se sabirna mesta (nekada su to bile poljoprivredne zadruge) gde se mleko prikuplja, hladi i otprema u mlekare. Mleko u sabirna mesta treba dostaviti neposredno posle muže da bi bilo ohladjeno pre nego što mikroorganizmi počnu da se razmnožavaju. Smatra se da se za prva dva časa, najviše šest časova, mikroorganizmi u mleku ne mogu razmnožavati. Vreme početka razmnožavanja mikroorganizma u mleku zavisi od njihovog broja, vrste i temperature mleka.

Iz sabirnog mesta mleko se, pošto je ohladjeno, prenosi u mlekaru i dalje obradjuje. Prenosi se kantama ili cisternama. Povoljniji način transporta mleka je cisternama, jer se tada ono sporije zagreva pod uticajem spoljne sredine.
Tags: hladjenje mleka, cisterne za hladjenje

Pčelarstvo

Uzgoj šampinjona

Uzgoj puževa

Uzgoj pilića

Tov svinja

Govedarstvo

Mlekarstvo

Ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo